Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie
Projekty unijne

Zajęcia unijne - logopedyczne

Zajęcia unijne - logopedyczne

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji mowy prowadzone są przez logopedę mgr Martę Żardecką. Uczniowie zakwalifikowani zostali na podstawie badań przesiewowych. Głównym celem logoterapii jest skorygowanie wszelkich wadliwych form realizacji głosek i wywołanie nowych, prawidłowych dźwięków a następnie utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej. Dzieci usprawniają narządy artykulacyjne, doskonalą prawidłowy oddech, wydłużają fazę wydechu. Ćwiczą słuch fonematyczny, pamięć i spostrzegawczość. Uczą się prawidłowo wypowiadać zaburzone głoski, ćwicząc je w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach, krótkich rymujących się wierszykach oraz w mowie spontanicznej. Dzieci wykonują pod kierunkiem logopedy wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych: ćwiczenia kategoryzacji, szeregowania i sekwencji, ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej itp. Terapię logopedyczną uatrakcyjnia wykorzystanie tablicy multimedialnej oraz logopedyczne programy multimedialne zakupione w ramach realizacji projektu. Zobacz więcej ...


Zajęcia unijne - angielski

Zajęcia unijne - angielski

Na zajęciach unijnych korzystamy z podręcznika „Gramatyka dla początkujących” oraz z ilustrowanego słownika języka angielskiego. Każda jednostka lekcyjna składa się z części teoretycznej zawierającej przejrzyste objaśnienia wzbogacone szeregiem przykładów ilustrujących zasady obowiązujące w poszczególnych działach gramatyki oraz części ćwiczeniowej odpowiadającej danemu zagadnieniu. Atutem tej książki jest prosta konstrukcja. Książka posiada przystępne objaśnienia w języku polskim, mnóstwo starannie dobranych  praktycznych zdań, najważniejsze zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz doskonały materiał do pracy samodzielnej lub w klasie.
Ilustrowany słownik posiada przejrzyste zdjęcia oraz objaśnienie prostej wymowy poszczególnych słówek i zwrotów.
Na zajęciach często też wykonujemy rozmaite ćwiczenia, wykorzystujemy również inne materiały i pomoce dydaktyczne w celu urozmaicenia zajęć. Jak również samodzielnie wymyślamy zdania do podanego zagadnienia gramatycznego i tłumaczymy je. Korzystamy też tablicy interaktywnej, kolorowych plansz, plakatów, flash cards, płyt CD, tablicy multimedialnej oraz różnych gier językowych typu BINGO, MEMORY oraz gier planszowych.
Zobacz więcej ...


Zajęcia unijne - indywidualne

Zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia indywidualne rewalidacyjne i terapia pedagogiczna.
Program zajęć rewalidacyjnych jest intensywny. Nie ma czasu na nudę. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć są bardzo różnorodne i ciekawe. Chłopiec często korzysta
z dostępnych w szkole gier dydaktycznych. Pomagają mu one doskonalić spostrzegawczość, uwagę, logiczne myślenie. Praca na komputerze uatrakcyjnia naukę ortografii, doskonalenie umiejętności czytania, pisania. Trudne obliczenia chłopiec wykonuje na kalkulatorze, ucząc się obsługi tego urządzenia. Ćwiczenia wykonywane na tablicy, czy kartach pracy pomagają zrozumieć trudne zasady polskiej pisowni, uczą cichego czytania ze zrozumieniem.
Zobacz więcej ...


Lepsze perspektywy – wyższe kompetencje

Lepsze perspektywy – wyższe kompetencje

Od października 2018r w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie w ramach projektu unijnego „Lepsze perspektywy – wyższe kompetencje”  realizowane są zajęcia wyrównujące wiedzę oraz zajęcia rozwijające z matematyki
Głównym celem prowadzonych zajęć rozwijających jest zainteresowanie uczniów matematyką, poprzez realizację treści wykraczających poza obowiązujący program nauczania matematyki w szkole podstawowej oraz z uwzględnieniem zainteresowań i indywidualnych możliwości uczniów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Ważnym elementem prowadzonych zajęć jest swobodna atmosfera sprzyjająca procesowi poznawczemu oraz realizacja założonych tematów poprzez zabawę, ćwiczenia, gry logiczne, łamigłówki
i ciekawostki matematyczne oraz pacę z komputerem. Wykonywane na zajęciach zadania są zróżnicowane pod względem trudności dzięki czemu każdy uczeń może wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Głównym celem zajęć wyrównujących jest utrwalenie, pogłębianie, rozszerzanie wiadomości
i umiejętności matematycznych. Treści nauczania odpowiadają aktualnej podstawie programowej. Prowadząc zajęcia, stosuję różne metody i formy pracy. Podczas nich korzystam z ćwiczeń dodatkowych, wykorzystuję własne zadania, które dzieci wykonują w zeszytach, na tablicy lub w gotowych materiałach ćwiczeniowych.
Zajęcia prowadzone są z użyciem tablicy interaktywnej. Zobacz więcej ...


Projekt unijny

Projekt unijny

Szanowni Państwo!
W okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Makowie realizowany będzie Projekt pn. „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy” nr RPMA.10.01.01-14-a303/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi priorytetowej:
X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  i młodzieży; Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów z zakresu  TIK, nauk matematyczno-przyrod, języków obcych i umiejętności uniwersalnych: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u 869 uczniów 421 dziewczynek, 448 chłopców uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy miejsko–wiejskiej Skaryszew i wzrost kompetencji zawodowych u 125 nauczycieli  w tym u 106 nauczycielek 
i 19 nauczycieli  tych szkół.

Projekt (PDF)
Zobacz więcej ...